Uddrag af referatet fra Teknik- og Miljøudvalgets møde d. 14. maj 2002.
streg
Kohavevej i Trørød
Kohavevej

TU/tf 06.06.2000 06 Jnr Vej BJ
TU/tf 15.08.2000 08 Jnr Vej BJ
KMB 30.08.2000 16 Jnr
TU/tf 03.10.2000 03 Jnr Vej BJ
TMU 16.01.2001 10 Jnr Vej BJ
TMU 03.04.2001 04 Jnr Vej BJ
TMU 29.05.2001 10 Jnr V&VOP BJGas
KMB 20.06.2001 12 Jnr
TMU 14.05.2002 8 Jnr VOP BJ

På baggrund af en trafiksikkerhedsmæssig vurdering af skolevejene til Trørødskolen vedtog Teknisk Udvalg den 15.8. 2000, pkt. 8, ved trafiksaneringsprioritering 2000 at medtage et projekt til sikring af cyklister på Kohavevej ved etablering af cykelstier på den vestligste strækning af vejen.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte efterfølgende den 16.1. 2001, pkt. 1, Forvaltningens forslag til projekt til etablering af cykelsti på Kohavevejs nordlige side mellem Børnehaven og Skelstedet, suppleret med etablering af belysning på den eksisterende sti gennem skoven langs sydsiden af vejen. Der påregnes i samme forbindelse som driftsarbejde udlagt nyt slidlag incl. cykelbaner på Kohavevej.

På baggrund af ønsker fra Trørød Grundejerforening og områdets beboere drøftede Teknik- og Miljøudvalget den 3.4. 2001, pkt. 4, en eventuel supplering af ovennævnte projekter (cykelsti, belysning og belægning) med fartdæmpning til 50 km/t ved indsnævring/forskydning af kørebanen i et samlet projekt, der sættes på prioriteringslisten vedrørende trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger med henblik på udførelse i år 2002.

Kommunalbestyrelsen vedtog imidlertid den 20.6. 2001, pkt. 12, at udsætte sagens behandling til januar 2002.

Kommunens principper for fartdæmpning af veje er fastlagt i Trafik- og Miljøhandlingsplanen.

For trafikveje, som Kohavevej, gælder, at "Der etableres som hidtil trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger, hvor der er trafiksikkerhedsmæssige problemer. Fysisk fartdæmpning i form af bump og lignende etableres kun undtagelsesvis og kun hvor andre foranstaltninger ikke er brugbare. Den gældende hastighedsgrænse påregnes normalt opretholdt."

Der er sket 2 uheld på Kohavevej siden 1996, et eneuheld med en knallert om natten og en motorcykels påkørsel af en hund på kørebanen. Ingen af uheldene kan betegnes som skolevejsuheld. Uheldsbilledet kan således ikke begrunde en fartdæmpning af vejen.

Forvaltningen har – på baggrund af udbygningen af Trørødskolen fra 3 til 4 spor i år 2000 foretaget en trafiksikkerhedsmæssig vurdering af skolevejene til Trørødskolen. Som resultat heraf anbefales det bl.a. at etablere en cykelsti/cykelbane på Kohavevejs sydlige side på strækningen fra indkørslen ved Gl. Holte Kirke til engen. Alternativt kan den ubelyste sti på denne strækning inde i Kohave Skov belyses. Vurderingen blev foretaget på baggrund af bl.a. skolevejstrafikken, trafikuheldene, vejenes udformning og udstyr og resultaterne af skolevejsundersøgelsen. Forvaltningen udarbejdede efterfølgende i august 2001 på baggrund af ønsker fra Skoletrafiksikkerhedsrådet og Trørødskolen et forslag til anbefalede overordnede cykelveje til Trørødskolen. Kohavevej indgår heri.

Den seneste uheldsoversigt viser, at der ikke i den mellemliggende periode er fremkommet nye oplysninger, der kan ændre på den trafiksikkerhedsmæssige vurdering, der blev foretaget i maj 2000. Der er således ingen trafiksikkerhedsmæssig begrundelse for at fravige Trafik- og miljøhandlingsplanen.

Forvaltningen skal derfor anbefale, at der etableres cykelsti på Kohavevejs nordlige side mellem Børnehaven og Skelstedet og cykelbane på den sydlige side samt udlægning af nyt støjsvagt slidlag (incl. cykelbaner) på hele vejen.

Politiet skønner, at stien i skoven (med eller uden lys) næppe vil blive benyttet fuldt ud på grund af utryghed og længere afstand. Såfremt cyklisterne ved denne løsning vælger at køre på den smallere kørebane (uden cykelbane/cykelsti), kan det give anledning til trafiksikkerhedsmæssige problemer.

Politiet anbefaler således af trafiksikkerhedsmæssige grunde det hér beskrevne projekt med cykelsti/cykelbane i hver side af vejen, da Politiet altså ikke tror på, at alle cyklister vil vælge omvejen gennem skoven, selvom stien belyses.

Kommunalbestyrelsen bemyndigede den 30.8. 2000 pkt. 16 Teknisk Udvalg til at godkende projektet inden for de givne anlægsbevillinger.

Udgifterne til udførelse af den trafiksikkerhedsmæssige del af projektet – som er vurderet til 900.000 kr. – afholdes af de midler, der er afsat til trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger, jævnfør andet punkt herom på denne dagsorden. Udgifterne til slidlaget afholdes over relevante driftskonti.

Det samlede arbejde påregnes udført snarest i indeværende år.

Direktionen foreslår, at det samlede projekt for etablering af cykelsti på Kohavevejs nordlige side mellem Børnehaven og Skelstedet, cykelbane på den sydlige side, samt udlægning af nyt støjsvagt slidlag (incl. rødbrune cykelbaner) godkendes og udføres snarest i indeværende år.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.