Kommunalbestyrelsens mål
streg
Kohavevej i Trørød
I forbindelse med revision af den tidligere Kommuneplan 1992-2001 har kommunalbestyrelsen på sit møde den 19. juni 1996 vedtaget at lægge følgende målsætninger til grund for trafikplanlægningen:

a) at få vejnettet til at fungere i overensstemmelse med klassificeringen i trafikveje og lokalveje.

b) at bidrage til opfyldelse af Færdselssikkerhedskommissionens mål om reduktion af antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken ved at fortsætte som hidtil med et godt, kvalificeret og solidt trafiksikkerhedsfremmende arbejde.

c) at der skal lægges særlig vægt på sortplet-foranstaltninger, præventive foranstaltninger, forbedringer af trafikalt og visuelt miljø, kampagner og information samt forbedring af bløde trafikanters forhold.

d) at gennemføre analyser af trafikuheld med henblik på gennemførelse af trafiksikkerhedsmæssige forbedringer.

e) at forbedre forholdene for de bløde trafikanter, især på skoleveje, f.eks. ved anlæg af trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger, herunder cykelbaner og cykelstier.

f) at trafiksaneringer i kommunalt regi skal ske, hvor der er trafikmæssige og miljømæssige problemer.

g) at trafiksanering, som alene tjener miljømæssige forhold, primært skal ske på grundejernes eget initiativ og bekostning.

h) at sikre rimelige parkeringsforhold i centerområder, ved lokalbutikker, stationer og større offentlige anlæg.

Sidstnævnte målsætninger var offentliggjort i debatoplægget om kommuneplanen ("Søllerød Kommune mod år 2005") med fremlæggelse for offentligheden i perioden 9.juli -30. september 1996.